Yönetim Sistemleri Politikamız - ASO 2 OSB

Yönetim Sistemleri Politikamız

Vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, tüm süreçlerimizde Kalite, Çevre, İSG ve Enerji Yönetim Sistemleri prensip ve gerekliliklerini dikkate almayı, hizmetlerimizden ötürü insanlara veya çevreye herhangi bir zarar vermemeyi, müşteri memnuniyeti için hizmetlerimizin sürekliliğini amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Hizmetlerimiz kapsamında; tüm süreçlerimizde yasal mevzuat şartlarına, yetkili organlarımızın karar ve uygulamalarına aykırı olmamak kaydıyla müşteri şart ve isteklerine, paydaşlarımızla imzalanan anlaşmalara uymayı,
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek süreçleri ile ilgili iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayacak seviyede kalite, çevre, iş güvenliği ve enerji ile ilgili eğitmeyi, farkındalıklarının sürekliliğini sağlamayı, mesleki yetkinliklerini geliştirmeyi
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla riskleri değerlendirerek etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurmayı, işletmeyi,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı, çevre dostu ve enerji verimli ürün ve hizmetler ile yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmeyi,
 • Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,
 • Müşteri odaklı olup, beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı, acil durumlara ve krizlere karşı hazırlıklı olmayı,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
 • Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirmeler yapmayı, bunları uygulamayı ve sonuçlarını takip etmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünleri kullanmayı, hizmetleri satın almayı ve Bölgemiz hizmetlerinde enerji verimliliğine öncelik vermeyi,
 • Bölgemiz hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatlarının kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyon almayı

ve ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.